The Maccabeats | V’Shavu Vanim – Aliyah to Eretz Yisroel

The Maccabeats sing V’Shavu Vanim, adapted from V’Shavu Banim by Shlomo Carlebach

More Like this